Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Struktuur

Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna struktuur on mitmekülgne ja aktiivne üliõpilane leiab kindlasti omale meelepärase üksuse, kust osa võtta, kuhu panustada või kuhu kandideerida.
Vajutades paremal pildil asuvatele üksustele, on võimalik infot nende kohta juurde lugeda.

Struktuur
Senat Instituudi nõukogud Üliõpilaskonna volikogu Klubid Tugitudengid Üliõpilasnõukogud Õppekolleegium, atesteerimiskomisjon

Senat

Senat vastutab ülikooli teadus-, arendus-, loome- ja õppetegevusega seotud oluliste otsuste tegemise eest. Üliõpilaste esindajad moodustavad 1/5 senati koosseisust ja nad valitakse senatisse üheks aastaks üliõpilaskonna volikogu poolt. Lisaks sellele kuulub sinna ka ametikohajärgselt üks juhatus.

Instituudi nõukogud

Instituudi nõukogud võtavad vastu üksuse arengukava, akadeemilise üksuse õppekavad ja esitavad need kinnitamiseks senatile, võivad teha senatile ettepanekuid üksuse põhimääruse muutmise kohta, kinnitavad üksuse tegevuskava ja annavad hinnangu üksuse tegevusaruandele, võtavad vastu üksuse eelarveprojekti eelarve. Instituudi nõukogudesse kuuluvad ka üliõpilasesindajad, kes valitakse sinna üliõpilasnõukogude poolt.

Üliõpilaskonna volikogu

Volikogu on üliõpilaskonna kõrgeim otsustusorgan. Volikogu töötab komisjonides, kus valmistatakse ette eelnõusid, et muuta erinevate otsustuskogude dokumente eesmärgiga parandada tudengielu, õppekvaliteeti ja ülikooli arengut. Volikogu valib üliõpilaskonna juhatuse.

Klubid

Klubid on Tallinna Ülikooli üliõpilaste jaoks mitmekülgse valikuga huvialadele pühendatud üksused, kus saavad kokku tulla tudengid, kellel on ühised huvid ja kirg teatud tegevusalade vastu. Sealhulgas on võimalik liituda näiteks International Club’i, Fotoklubi, Teatriklubi ja mitmete teiste huvitavate klubidega.

Tugitudengid

Tugitudengid pakuvad üliõpilastele vajalikku toetust ja juhendamist nende ülikoolielu esimestel sammudel. Kogenud tudengite rolli ja juhendamise abil aitavad tugitudengid uutel üliõpilastel kohaneda ülikoolikeskkonnaga, leida õigeid ressursse ning olulisi sotsiaalseid sidemeid. Nende panus loob soodsa õpikeskkonna, kus üliõpilased saavad motiveeritult ja edukalt õpinguid jätkata, toetades sellega ülikooli üldist missiooni ja õppekvaliteeti.

Üliõpilasnõukogud

Üliõpilasnõukogu (ÜN), mis esindab üliõpilasi instituudi suhetes, teeb koostööd erinevate üliõpilaskonna organitega ja teiste üliõpilasnõukogudega. ÜN kaasab üliõpilasi oma tegevustesse ja üliõpilaselu korraldamisse. Lisaks valivad ÜNi liikmed tudengiesindajad oma üksuse atesteerimiskomisjoninõukokku, õppekolleegiumisse.

Õppekolleegium, atesteerimiskomisjon

Õppekolleegium vastutab akadeemilise üksuse süsteemse ja järjepideva õppekavaarenduse eest, mis lähtub teadus- ja loomevaldkonna uuematest arengutest, rahvusvahelisest praktikast ja tööturu vajadustest, õppekava huvigruppide tagasisidest, saadud ettepanekute analüüsist ja kehtivatest õigusaktidest. Õppekolleegiumisse kuuluvad üliõpilasesindajad, kes valivad üliõpilasnõukogud.