Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Üliõpilaskond

Üliõpilaskonda juhib üliõpilaskonna juhatus, kes haldab erinevaid üliõpilaskonna üksuseid ning kelle all töötab personal. Juhatuse valib volikogu iga aasta maikuus. Juhatusse saavad kandideerida kõik Tallinna Ülikooli üliõpilased, kes õpivad kandideerimise hetkel Tallinna Ülikoolis. Juhatuse liige ei tohi oma volituse ajal kuuluda ühtegi erakonda.

Üliõpilaskonna juhatus on 37-liikmeline.

Juhatuse esimees vastutab üldjuhtimise, teabe-, haldus- ja majandusvaldkonna, välissuhete ning esindajate töö toimimise eest erinevates üksustes.

Juhatuse aseesimees sotsiaalpoliitika valdkonnas vastutab kõrgharidusele ligipääsu (sh nõustamise, õppemaksude, õppekeskkonna, erivajadustega üliõpilaste heaolu, üliõpilaselamute, lastetoa) ja üliõpilaskonna sotsiaalse ning tervisliku heaolu eest.

Juhatuse nõunik vastutab erinevate haridusvaldkonna sündmuste koordineerimise ja arendamise eest ning annab nõu juhatusele organisatoorsetes ja haridusvaldkondlikes küsimustes.

Personali kuuluvad sekretär ja kommunikatsioonispetsialist. Sekretär koordineerib vabatahtlike tööd ja vastutab MTÜ müügivaldkonna eest. Kommunikatsioonispetsialist haldab üliõpilaskonna meediakanaleid.

Tallinna Ülikooli üliõpilaskond on osa ka erinevatest ülikooli otsustuskogudest, näiteks kaitseme tudengite huve Tallinna Ülikooli senatis, erinevate liitude üldkoosolekutel, Eesti Üliõpilaskondade Liidu volikogus, erinevate instituutide nõukogudes ja paljus muus.

TLÜ üliõpilaskonna esindus on alates 1991. aastast Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) liige. EÜL on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mis esindab Eesti tudengkonda. EÜLi peamine eesmärk on seista üliõpilaste hariduslike ning sotsiaalmajanduslike õiguste ja huvide eest.

Visioon

Tallinna Ülikooli üliõpilased osalevad laialdaselt ülikooli juhtimises ning on teadlikud oma hariduslikest, sotsiaalsetest, kultuurilistest ja ühiskondlikest võimalustest ning kasutavad neid aktiivselt.

Missioon

Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna missioon on üliõpilaste õiguste ning huvide eest seismine ja arenguvõimaluste edendamine. 

Väärtused

 • Inimlikkus ja inimkesksus
 • Julgus (sõna võtta, oma arvamust avaldada)
 • Kaasamine ja koostöö
 • Läbipaistvus

Ajalugu

Tallinna Ülikooli (Tallinna Pedagoogikaülikooli) eelkäijaks on 15. septembril 1919. aastal asutatud Tallinna Õpetajate Seminar. Läbi aastakümnete tegi aga seminar läbi mitmed ümberkorraldused ning 1952. aastal muudeti toonane Tallinna Õpetajate Instituut kõrgkooliks. Seda aastat võib lugeda ka tulevase TLÜ üliõpilaskonna sünniajaks. 

Üliõpilasesindus tänases tähenduses moodustati 1990. aasta detsembris, kui toimusid esimesed demokraatlikud valimised Tallinna Pedagoogilise Instituudi (TpedI) Üliõpilasesindusse.

Nõukogude okupatsiooni perioodil täitis koolisisene komsomoliorganisatsioon mingil määral üliõpilaskonna esindamise funktsiooni ülikooli kõrgemates organites. 1989. aastal ammendus TPedI senine üliõpilasesindatuse vorm komsomoli sildi all. Samad funktsionärid kohandusid ümber üliõpilasliiduks, mis polnud aga siiski veel demokraatlikult moodustatud üliõpilasi esindav ühendus.

1990. aasta 2. oktoobril TpedI üliõpilasliidu laiendatud koosolekul (kaastatud korporatsioonid ja instituudi juhtkond) tegi Kultuuriteaduskonna tudeng Ants Tooming (korp! Fraternitas Liviensis) ettepaneku moodustada Eesti Vabariigis tegutsenud üliõpilaste esindusorganisatsioonide eeskujul kõrgkoolis teovõimeline demokraatlikult valitud üliõpilasedustus.

1990. aasta novembrikuu alguses toimus edustuse valimiste korraldamise korporantliku tiiva koosolek TLÜ aulas, kus esitati edustuse kandidaatide nimekirjad korporatsioonide kaupa. 10. detsembril 1990, mida võib pidada ka TLÜ üliõpilasesinduse ametlikuks loomiseks/sünnipäevaks, selgusid hääletustulemused. 

Valimistele järgnenud nädalail toimus mitu edustuse koosolekut, kus võeti nn võim üliõpilaskonna asjade ajamisel vastvalitud esinduse kätte. Ühtlasi otsustati, et Tallinna Pedagoogikaülikooli üliõpilaskonna esindusorgan hakkab ennast nimetama esinduseks, aga mitte edustuseks. TPÜ üliõpilasesinduse esimeseks esimeheks valiti Indrek Palu, kes küll peagi ametist tagasi astus. Tema asemele valiti mõne aja möödudes Agu Vahur, kes oli esimees kuni järgmiste korraliste valimisteni.

1990-ndate lõpus ametisse asunud üliõpilasesindused tõid aga kaasa aktiivse tudengipoliitika perioodi, kuna TPÜ üliõpilasesindus hakkas aktiivsemalt sekkuma ka ülikooli otsustusprotsessidesse ja tugevalt kaasa rääkima Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) tegevustes. Sellesse perioodi jääb ka üliõpilasesinduse tänase struktuuri (esimees, kaks aseesimeest ja 5 toimkonda – 21 liiget) väljakujunemine.

Üliõpilaste huvide eest võitlevad tudengid on hakanud tegutsema teaduskondade põhiselt, kuna näiteks 1999. aastal loodi TPÜ sotsiaalteaduskonna üliõpilasnõukogu (STÜN), tugevdamaks üliõpilaste esindatust just teaduskonna tasandil. Üliõpilasesinduse initsiatiivil ja teaduskondade üliõpilaste eestvedamisel loodi 2004. aasta kevadel üliõpilasnõukogud ka kasvatusteaduste ning kehakultuuriteaduskonda.

Eesmärgiks võeti luua üliõpilasnõukogud kõigisse teaduskondadesse jt TPÜ akadeemilistesse üksustesse. 2003. aastal kaasati üliõpilasesinduse tegevusse ka esimene rühm toetajaliikmeid – 21 valitud liikme kõrval tegutsesid üliõpilasesinduse toimkondades ja osalesid Eesti Üliõpilaskondade Liidu seminarides ligi 15 aktiivset toetajaliiget. Märkimisväärne hüpe tudengite valimisaktiivsuses leidis aset 2004. aasta kevadel, kui võrreldes 2003. aasta valimistega osales seekord valimistel kahekordne arv tudengeid (2003. aastal osales 8,7% üliõpilaskonnast, kuid juba aasta hiljem, 2004. aasta aprillis toimunud valimistest võttis osa 16,4% TPÜ üliõpilastest).

TLÜ üliõpilaskonna esindus on alates 1991. aastast Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) liige. EÜL on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mis esindab Eesti tudengkonda. EÜLi peamine eesmärk on seista üliõpilaste hariduslike ning sotsiaalmajanduslike õiguste ja huvide eest.

Sümboolika

Logo tohib kasutada üksnes ülal näidatud kujul ja värvides. Kui kasutuskoht vähegi võimaldab, peab kasutama värvilist versiooni. Logo ei tohi muuta, deform

eerida ega ebakvaliteetselt eksponeerida.

Tõmba logo vajaliku formaadina SIIT.

Eksmati on elanud terve elu Laias laanes. Lapsena laulis ta Laialaane mudilaskooris, noorukina tegi oma bändi, kus jänes mängis trummi, karu flööti ja ta ise laulis ning tinistas ka kitarri. Muidugi on Eksmati ka aega teeninud ja seda nimelt metsaväes. Nüüd osaleb ta Kaitseliidu Tallinna Ülikooli rühma tegemistes ja kaitseb kõiki TLÜ tudengeid koos teiste vapratega.

Tallinna Ülikooli tekkel on kirsipunase äärega ja kreemikasvalge. Tekli laele tikitud ornamendi läbipõimunud katkematu joon sümboliseerib Tallinna Ülikooli liikmete vahelist sidusust ja aitab meeles pidada ülikooli väärtusi. Valge tähendab akadeemilist vaimsust ja vabadust, punane ülikoolipere ühtekuuluvust ning must akadeemilist nõudlikkust ja isamaalisust.Teklit võivad kanda üliõpilased, vilistlased, rektor, prorektorid, ülikooli senati liikmed, korralised professorid, dotsendid, lektorid, teadurid, vanemteadurid ja assistendid. Esimese kursuse tudengid saavad endale tekli soetada alates teisest semestrist. Samal ajal tänatakse ka parimaid esimese kursuse tudengeid Teklitseremoonial, kus nad saavad tekli kingituseks. Tekli saab soetada üliõpilaskonna kontorist, ruum S-139.

Tallinna Ülikooli sõrmuste valikus on hõbesõrmus, ülekullatud ja kuldsõrmus. Sobiva suuruse saab välja valida üliõpilaskonna kontoris (S139). Sõrmused valmivad hinnatud Roman Tavast OÜ-s. Sõrmuseid tellitakse kaks korda aastas (sügisel ja kevadel).

Tellimine ja lisainfo:
isic@esindus.ee

Teenetemärgid

Tallinna Ülikooli üliõpilaskond annab teenetemärke isikutele, kes on oma tegevusega panustanud Tallinna Ülikooli üliõpilaselu edendamisse või on teiste saavutustega silma paistnud ja meie ülikooli väärtust tõstnud.

Kõigil üliõpilastel on õigus teha teenetemärkide komisjonile ettepanek inimeste kohta, kes on autasu ära teeninud. Komisjon annab teenetemärgid novembris ning need antakse pidulikult üle üliõpilaskonna sünnipäeva tähistamisel.

I KLASS

Maecenatus Studiosorum (toetaja-märk). Antakse isikule, kes on pikaajaliselt toetanud üliõpilaskonna arengut ja tegevust. Antakse Tallinna Ülikooli rektorile tema ametiaja lõppedes. II järgu teenetemärk antakse üliõpilaskonna esindajale väljastpoolt ülikooli.

II KLASS

Studiosus Assiduus (tegutseja-märk). I järgu teenetemärk antakse ülikooli üliõpilasele või vilistlasele silmapaistva tegevuse eest üliõpilaskonna arendamisel. II järgu teenetemärk antakse ülikooli üliõpilasele panuse eest üliõpilaskonna töösse. 

III KLASS

Studiosus Magnificus (suur tudeng). Antakse ülikooli üliõpilasele silmapaistva üksiku saavutuse eest ülikooli üliõpilasena esinedes või ülikooli esindades.

 

Komisjoni kuuluvad:

1) volikogu spiiker;

2) volikogu määratud volikogu esindaja;

3) üliõpilaskonna juhatuse esimees;

4) üliõpilasnõukogude juhatuste koosolekul valitud üliõpilasnõukogude esindaja;

5) volikogu nimetatud kaks  üliõpilaskonna esindusorgani vilistlaste

esindajat, kellest ühele on varasemalt antud teenetemärk;

6) volikogu nimetatud ülikooli doktorant.

Kandidaadi esitamiseks saada kiri aadressile spiiker@esindus.ee, kus on kirjas:

1) esitatava kandidaadi nimi ja kontaktandmed;

2) teenetemärkide klass, kuhu kandidaat esitatakse;

3) põhjendus, miks kandidaat väärib teenetemärki;

4) sinu nimi ja kontaktandmed.

Maecenatus Studiosorum I klassi II järgu pälvisid pikkaegsed üliõpilaskonna toetajad ja koostööpartnerid endine õppeprorektor ja rektori kohusetäitja Priit Reiska ja õppeosakonna juht Helen Joost.

Studiosus Assiduus II klassi I järgu pälvis pikkaegne üliõpilaskonna aktivist ja üliõpilaskonna personalijuht Triin Taal.

Studiosus Assiduus II klassi II järgu pälvisid üliõpilasaktivist ning endine Eesti Üliõpilaskondade Liidu asejuht Joonatan Nõgisto ja pikaaegne üliõpilaskonna liige, endine spiiker ja dokumendihaldur Marijell Niinepuu.

Studiosus Magnificus III klassi I järgu pälvisid German Golub, Sander Lebrecht, Antero Noor, Juss Saska lühifilmi “Mu kallid laibad”, mis pärjati 2020. aastal Ameerika Filmiakadeemia poolt parima rahvusvahelise mängufilmi kategoorias kuldmedaliga.

Studiosus Magnificus III klassi II järgu pälvis üliõpilaskonna Rohelise Kuu projektijuht Katerina Chantzi ning 2020. a üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil preemikohaga lõpetanud:

 • Mihkel Salur doktorantide kategoorias konkursitöö „Kasulikud makromolekulid Läänemere punavetikatest: karakteriseerimine, ajalis-ruumiline varieeruvus ja potentsiaalsed rakendused” eest;
 • Alland Parman magistritaseme konkursitöö „Elutähtsat teenust tagavate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste seesttellimine ja väljasttellimine Elering AS näitel” eest;
 • Kelly Altoja bakalaureuseastmes konkursitöö „Väikelaste emade tajutud vanemlik kompetentsus ja selle seosed tajutud sotsiaalse toetuse ja depressiivsusega” eest; 
 • Mark Gortfelder – doktorantide tasemel konkursitöö „Sündimuse nüüdisajastumine Eestis: 1850–1899 sündinud naiste individuaalandmete analüüs” eest;
 • Krister Kruusmaa – bakalaureuseastmes konkursitöö „Moritz von Engelhardti ja Friedrich Parrot’ reis Krimmi ja Kaukasusse 1811. aastal – Tartu Ülikooli uurimisreiside eelkäija” eest;

Maecenatus Studiosorum I klassi II järgu pälvis Britt Järvet

Studiosus Assiduus II klassi I järgu pälvis Rando Aljas

Studiosus Assiduus II klassi II järgu pälvisid Lisanna Ots, Karolin Kriiska ja Lydia Kurus

Studiosus Magnificus III klassi I järgu pälvisid Maaren Aare ja Daniel Zaitsev.

Studiosus Magnificus III klassi II järgu pälvisid 2018. a üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil preemikohaga lõpetanud: Karin Hanga, Alessandra Baltodano, Igor Kopõtin, Kadri Tolsberg ja Mari-Liis Ojaperv.

 • Karin Hanga konkursitöö „Puuetega inimeste sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse eelhindamise ja rehabilitatsiooniteenuste sisu kujundamine Eestis” eest;
 • Alessandra Baltodano konkursitöö „Aja Küsimus: Asjad, rütmid ja eetika Ballena Rahvuspargis” eest;
 • Igor Kopõtin konkursitöö „Rahvuslus ja lojaalsus Eesti sõjaväes vähemusrahvuste näitel 1918-1940” eest;
 • Kadri Tolsberg konkursitöö „Mälustrateegiate kasutamine 3. ja 6. klassis” eest;
 • Mari-Liis Ojaperv konkursitöö „Kehalist aktiivsust ja energiakulu mõjutavad faktorid kehalise kasvatuse tunnis erineva üldise füüsilise vastupidavusega 3.-7.klassi õpilastel” eest

Studiosus Assiduus II klassi I järgu pälvisid Karl Andreas Sprenk ja Eva Liina Kliiman.

 

Karl Andreas Sprenk alustas üliõpilaskonna töös osalemist CIVITASe töös ning seejärel ka seda juhtides. Karl oli mitu koosseisu ühiskonnateaduste instituudi nõukogu liige, kus ta esindas üliõpilasi ja nende arvamust ja oli üliõpilaskonna juhatuse liige majandus- ja finantsvaldkonnas 2016/17 tegevusaastal. Tema juhtimise all loodi süsteemid, mis igapäeva kontori tööd oluliselt paremuse poole suunasid.

 

Eva Liina Kliiman oli üliõpilaskonna juhatuses 2016/17 aasta sotsiaalvaldkonna aseesimehe kohal ja on EÜL volikogu liige. Eva suutis lühikese ajaga palju head korda saata. Ta seisis südamega erivajadustega tudengite eest ja tema abiga paigaldati ka häälfunktsiooniga liftid ülikooli.

 

Studiosus Assiduus II klassi II järgu pälvis Tauri Kirsipuu.

 

Tauri Kirsipuu on alates 2014 aastast aktiivselt osalenud üliõpilaskonna organisatsioonides nii Digitech liikme kui juhina, volikogu liikmena, senati liikmena ja järelevalvekomisjoni liikmena. Ta on alati kohusetundlikult koosolekutel osalenud ning nii mõtete kui tegudega panustanud erinevate üksuste töösse ning aidanud kaasa üliõpilaskonna arengule oma kogemustepõhise sisendiga.

 

Studiosus Magnificus III klassi I järgu Kerttu Tihti ja Milvi Mõsovski.

 

Kerttu Tihti alustas Digitechis liikmena ning jätkas asejuhina. Ta on olnud silmapaistev volikogu liige ja hiljem järelevalvekomisjonis. Kerttu on oma kaine mõistuse ja ratsionaalsusega on olnud pikalt alustalaks üliõpilaskonnas, võttes vastutusrikkalt oma tööd ja kõiki oma tegevusi.

 

Milvi Mõsovski Alati osavõtlik, abivalmis ja rõõmsameelne  – Milvi Mõsovski on palju rohkem kui lihtsalt majahaldur, ta on aastate jooksul olnud tudengitele usaldusväärseks sõbraks, kelle poole võib pöörduda teades, et su mure saab lahenduse ning sinusse suhtutakse mõistvalt ja toetavalt.

 

Studiosus Magnificus III klassi II järgu pälvisid 2017. a üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil preemikohaga lõpetanud: Rainer Mälk, Tambet Muide, Martin Paluoja, Artur Alajaan, Ere Arbeiter, Jekaterina Koort, Marie Tiitsmann, Oliver Paukson ja Hannaliis Jaadla.

 • Rainer Mälk (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Maareformi rakendamise protsess Saaremaal Lümanda valla mõisate näitel 1919-1925” eest;
 • Tambet Muide (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Jalgrattaseltsid Eestis (1888-1918)” eest;
 • Martin Paluoja (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Pronatalistlik retoorika Eesti rahvastikuteemalises avalikus arutelus Õhtulehe näitel” eest;
 • Artur Alajaan (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Keskaegsete linnuste uurimisvõimalusi interdistsiplinaarses kontekstis: Saksa ordu linnused 13. sajandi Liivimaal” eest;
 • Ere Arbeiter (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Osalusdiskursus: kaasamine lastekaitse hindamispraktikate kontekstis − lastekaitsetöötajate, vanemate ja laste perspektiiv” eest;
 • Jekaterina Koort (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Maastik shanshui 山水 Hiina võimu ja vaimu diskursuses: vaade läbi Song’i dünastia kulgemisõpetuse” eest;
 • (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Visuaalkunstiteraapia grupp epilepsiaga laste sotsiaalse pädevuse toetamiseks” eest;
 • Oliver Paukson (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Mõistuse ja vere vahel: MMA sportlaste hegemooniline maskuliinsus” eest;
 • Hannaliis Jaadla (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Suremus Tartu linna luteriusulises rahvastikus 19. sajandi lõpul” eest;

II klassi I järgu teenetemärgi pälvis Anni-Korts Laur.

Anni-Korts Lauri ajal aseharidusena sai alguse tudengite teadusprojektide rahastamine üliõpilaskonna kaudu. Samuti pühendas ta väga suure aja hariduse kvaliteedist rääkimisele ja tudengite harimisele sel teemal. Hiljem sai temast Eesti Üliõpilaskondade Liidu poliitikanõunik.

II klassi II järgu teenetemärgid pälvisid Rasmus Peeker, Taiki-Viia Tungal ja Romil Rõbtšenkov.

Rasmus Peeker alustas riigiteaduste instituudi üliõpilasnõukogus, kus ta jõudsalt vedas eest õppekavade tagasisidestamist just üliõpilaste poolt. Ta viis läbi intervjuusid ning tulemused edastati instituudile. Peadselt valiti Rasmus ka volikogu liikmeks, kust ta kiiresti liikus edasi üliõpilaskonna haridus- ja teaduspoliitika nõunikuks. Haridus- ja teaduspoliitika nõunikuna oli Rasmus musternäidis. Ta vedas korrektselt ja jõudsalt eest teadusprojektide konkursse, andis kvaliteetset sisendit senati ning õppekomisjonide aruteludesse ning osales ELU õppeaine väljatöötamisel. Rasmuse töö kvaliteet oli laitmatu ning temaga koos töötamine täielik lust.

Taiki-Viia Tungal üliõpilaskonna töösse ja arengusse panustanud juba alates 2009. aastast. Ta alustas informaatika instituudi üliõpilasnõukogu liikmena, kuid liikus kiirelt juhtivatele positsioonidele. Ta on olnud üliõpilasnõukogu aseesimees ning mitmeid aastaid ka üliõpilasnõukogu juhatuse esimees. Lisaks panustas ta aastaid tuutorina tudengite heaollu. Ta on osalenud mitmeid aastaid volikogu töös, olles nii volikogu liige, erinevate komisjonide esimees kui ka spiikri kohusetäitja ning spiiker. Tema põhjalikus ning teadmised üliõpilaskonnast ning dokumentidest tõstsid nii volikogu kui ka üliõpilasnõukogu taset.

Romil Rõbtšenkov oli oma bakalaureuse õpingute ajal aktiivne üliõpilaselusse panustaja ning juhtis üliõpilasnõukogu Ifik@d edukalt. Tema on üks inimene, kelle tegutsemine on aidanud suurendada head koostööd DigiTechi ja Digitehnoloogia instituudi töötajate vahel. Õppejõuna on ta samuti jätkanud aktiivset panustamist üliõpilaste elu paremaks tegemisega.

III klassi II järgu teenetemärgid pälvisid Monika Reppo, Ave Jüriöö, Ada Claire Davis-Nouri, Oliver Koit ja Triin Bõstrov.

 • Monika Reppo pälvis teenetemärgi konkurstitöö eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes. Monika Reppo pälvis 2. preemia konkursitöö „Klaasnõude tarbimine kesk- ja uusaegsetes hansalinnades Revali (Tallinna) näitel” eest.
 • Ave Jüriöö pälvis teenetemärgi konkursitöö eest ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes. Ave Jüriöö pälvis 3. preemia konkursitöö „Intertekstuaalsuse esinemine täispikkade Eesti mängufilmide arvustustes” eest.
 • Ade Claire Davis-Nouri pälvis teenetemärgi konkursitöö ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes. Ade Claire Davis-Nouri pälvis 2. preemia konkursitöö „Hõimude jurisdiktsioon Ameerika Ühendriikides: Abielu, lahutus ja hooldusõigus” eest.
 • Oliver Koit pälvis teenetemärgi konkursitöö bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes. Oliver Koit pälvis 2. preemia konkursitöö „Tuhala karsitala hüdroloogiline ja hüdrogeoloogiline uuring” eest.
 • Triin Bõstrov on hea eeskuju edukast ja aktiivsest tudengist Tallinna Ülikoolis inspireerides ka teisi suurteks tegudeks. Lisaks tema igapäeva põhitööle avalikus sektoris ja õpingutele rahvusvaheliste suhete magistrantuuris, on Triin aastaid teinud aktiivselt vabatahtliku tööd ja sealhulgas panustanud aktiivselt ka tudengiellu. Alates augustist 2016 kuni augustini 2017 juhtis vabatahtlikuna Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste suhete ringi (inglise keeles Tallinn University International Relations Society). Tema eestvedamisel  on TLU IRS korraldanud mitmeid erinevaid avalikke loenguid. Vabatahtliku juhatusega on Triinu juhtimisel suudetud n-ö taaselustada tudengiorganisatsiooni tegevus, tuua kokku erinevaid osapooli, sealhulgas tudengid nii Eestist kui ka välismaalt ja pakkudes arendavaid teadmisi, kaasates eriala eksperte NATO-st kui ka Ameerika Ühendusriikidest.

II klassi II järgu teenetemärgid pälvisid Sandra Horma, Merlin Porkma, Siim Salula, Kalle Sepp.

Sandra Horma võttis RASI üliõpilasnõukogus tegutsemise kõrvalt üliõpilaskonna volikogus kanda ka asespiikri vastusrikka rolli, mille järel sai temast esimene üliõpilaskonna volikogu naisspiiker. Oma kahe ametiaja jooksul paistis ta oma töös silma täpsuse ja konkreetsusega ning tegutses ühtse meeskonnana koos üliõpilaskonna juhatusega.

Merlin Porkma tegutses kolme hooaja jooksul Tallinna Ülikooli Sümfooniaorkestri kontsertmeistrina. Oma professionaalsuse, rahuliku ja samas nõudliku meelega panustas ta orkestri kunstilise taseme tõusu, tänu millele on seda üha enam hakatud nimetama Eesti parimaks amatöörorkestriks.

Siim Salula alustas psi üliõpilasnõukogus ning liikus sealt edasi volikokku, kus ta õige pea spiikriks valiti. Keerulisel ajal hoidis ta inimesi koos ning juhtis istungeid karmikäeliselt, andes hea eeskuju ka tulevastele spiikritele.

Kalle Sepp on olnud Tallinna Ülikooli Meeskoori eestvedaja ja dirigentide kõrval oluline juht ligi 15 aastat. Ta oli 10 aastat koori president, korraldades selle aja jooksul vabatahtlikuna kogu koori tegevust. Lisaks on ta ka tunnustatud solist, kes oma tegevustest avalikkusele rääkides on alati esile tõstnud oma eriala ja ülikooli. Kalle on nii oma õpingute ajal kui ka vilistlasena osalenud kümnete Tallinna Ülikooli sündmuste korraldamisel ja läbiviimisel mitmetes eri rollides. Ta tegutses ka aktiivselt Tallinna Ülikooli üliõpilasesinduses 2000ndate alguses, mil üliõpilased võitlesid edukalt nii Tallinna Ülikooli nime kui ka üliõpilaselamute renoveerimise eest.

III klassi I järgu teenetemärk omistati Kaidi Kivioja’le, kes esindas Eestit 2016. aasta suveolümpiamängudel ning saavutas seal triatlonis 44. koha.

III klassi II järgu teenetemärgid said Mariliis Eensalu, Ivan Lavrentjev, Sander Paekivi, Rave Puhm, Ingel Terasmees-Mellik.

 • Mariliis Eensalu esindas noore spetsialisti ja TLÜ geoökoloogia vilistlasena Eestit rahvusvahelisel kõrgetasemelisel ookeaniteemalisel konverentsil Our Ocean, One Future Washington D.C.-s.
 • Ivan Lavrentjev on autoriks bakalaureusetööle „1993. aasta Narva autonoomia referendumi läbiviimine ja -kukkumine”, mis pälvis Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilaste teadustööde auhinna, HTM üliõpilaste teadustööde riikliku konkursil 1. preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas ning Rahvusarhiivi 2015. aasta tudengipreemia.
 • Sander Paekivi lühiloeng “Inimkeele dünaamika modelleerimine” valiti Eesti Teaduste Akadeemia kolme minuti loengute konkursi võidutööde hulka.
 • Rave Puhm pälvis HTM üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil 1. preemia terviseuuringute valdkonnas oma magistritööga „Laste loovust ja heaolu toetav savitöö eelkooli kunstitundides”.
 • Ingel Terasmees-Mellik pälvis HTM üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil 1. preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas oma magistritööga „Haridusliku erivajaduse diskursuse konstrueerimine Eesti trükimeedias Postimehe arvamuslugude näitel”.

Tänukirjad: Helen Mägi, Karmen Aasma, Kristina Marfeldt, Marleen Valdmaa, Artur Adamson, Erle Neeme, Regina Maslova, Tauri Kirsipuu, Kerttu Tihti, Silver Fokin, Aivo Jääger, Teele Teras, Annika Nässi, Jonas Kunnberg, Taiki-Viia Tungal, Martin Paluoja, Martin Merimaa, Doris Kahu, Elizaveta Cheremisina, Merlin Hurt, Ago Kitsemets, Karl Mattias Sepp, Sander Paekivi, Reetta Hämäläinen, Kevin Piperal, Kerli Saarelaid, Anna Vahter, Saskia Tõugjas, Laura Laaster, Liisi-Ann Karro, Anastasia Sovtšhenkova, Gerda Jürgen, Andri Sisask, Leane Jefimova, Sander Eerik Sandrak.

2015

II klassi I järgu teenetemärgid pälvisid Katrina Koppel, Enelin Paas, Aavo Kubja, Monika Maljukov, Joonas Pärenson, Marko Vainu.

Katrina Koppel alustas üliõpilaskonnas 2011. aastal kursusevanemana, oli üliõpilasnõukogu Civitase liige ning hiljem üliõpilaskonna aseesimees haridus- ja teadusvaldkonnas. Esindas üliõpilaskonda ülikooli senatis ja akadeemilise raamatukogu nõukogus ning Eesti Üliõpilaskondade Liidus. Lisaks edukale teadusnädalale alustas uusi projekte nagu praktikavõimaluste pakkumine üliõpilaskonnas ning Ööraamatukogu.

Enelin Paas  juhtis üliõpilaskonda läbi struktuurireformi ning pühendas suure osa oma ajast kohvik Oaasi väljakutsete lahendamisele ja arendamisele. Läbi esindajakarjääri käis ta läbi kõikvõimalikud astmed üliõpilasnõukogu liikmest, kursusevanemast ja tuutorist voliniku ja  üliõpilaskonna esimeheni ning tegeles terve TLÜ esinduse juhtimisega mitte üks, vaid suisa kaks aastat. Tal on olnud kahtlemata suur roll üliõpilaskonna rekotraadile tõsiseltvõetavaks partneriks olemisel ning soojade suhete hoidmisel ka teiste kõrgkoolide esindustega aegadel, kui Eesti kõrgharidusmaastikku läbisid suured muutused. 

Aavo Kubja oli üheks Psühholoogia Instituudi üliõpilasnõukogu PSI asutajaliikmeks, kes andis olulise panuse selle üliõpilasnõukogu arengusse. Veelgi suurema panuse on ta aga andnud kultuurivaldkonda, eelkõige TLÜ traditsiooniliste ürituste korraldamisse – tema eestvedamisel on toimunud muuhulgas mitmed Peda Folgid ja Kirjanduse ja Muusika õhtud. Oli aastatel 2007-2010 ÜK volikogu liige, juhtinud ka ÜK volikogu arenduskomisjoni. On olnud ka tuutor, Lastetoa vabatahtlik, TLÜ ÜK ajalehe küljendaja. 

Monika Maljukov on panustanud üliõpilaskonda 2006. aastast, olnud tegev nii üliõpilasnõukogus (STÜN, hiljem Civitas), volikogus, üliõpilaskonna juhatuses aseesimehena kui ka mitmel korral järelevalvekomisjonis, kus ta veel 2014. aastal lõpuni välja nõu ja jõuga abiks oli üliõpilaskonna dokumentide ja põhimõtete mõistmisel. Oli Eesti Üliõpilaskondade Liidu volinik 2007-2010. 2008-2010 üliõpilaskonna juhatuse aseesimees haridus- ja teaduspoliitika valdkonnas, kuulus ka TLÜ senatisse. 

Joonas Pärenson alustas aktiivset tegutsemist üliõpilaskonnas 2005. aastal kandideerides üliõpilaskonna volikogusse, kuid valiti kaaslaste poolt koheselt volikogu asespiikriks. Tema suurt pühendumust ja töövõimet näitab ka see, et vähem kui aasta hiljem valiti ta juhatuse aseesimeheks sotsiaalpoliitika valdkonnas ning pärast seda üliõpilaskonna juhatuse esimeheks. Tal oli suur roll sideme loomisel Helsingi Ülikooli üliõpilaskonnaga. Tema juhtimisel ja koostöös muutusid üliõpilaskonna ja rektoraadi suhted konstruktiivsemaks ning üliõpilaskonna roll professionaalsemale organisatsioonile iseloomulikumaks. Koostöös Haapsalu ja Rakvere kolledži üliõpilasnõukogudega loodi volikogu regionaalapoliitika nõukogu, eesmärgiga siduda kolledžid rohkem ülikooliga. Tema eestvedamisel ja toel käivitati TLÜ tudengileht TuleTee.

Marko Vainu on andnud olulise panuse üliõpilasnõukogu MooL töösse selle juhtimisel 2011-2013, teda on kirjeldatud kui “MooL’i hinge”, ilma kelleta poleks instituudis midagi toimunud. Praegu on ta üliõpilaste esindaja TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituudi õppekolleegiumis. Samuti on märkimisväärne tema eeskujulik töö tudengite esindajana Tallinna Ülikooli senatis alates 2011. aastast kuni tänase päevani. 

III klassi Studiosus Magnificus teenetemärgid said Elisa Avik ja Jaan Kalmus Jr, kes on  Tudeng TV asutajaliikmed ja põhilised eestvedajad. Tudeng TV asutati 2013. aastal TLÜ erinevate erialade tudengite algatusel Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna klubina ning tudengite hääletoruna, mis on möödunud kahe aasta jooksul jõudsalt kasvanud ja muutunud võrdlemisi iseseisvaks MTÜ-ks, mis pakub rohkelt eneseteostusvõimalust vägagi erinevate erialade tudengitele. Tudeng TV-l on tänaseks olemas oma veebikanal, üks regulaarne saade ning selle uudislugusid kajastatakse sageli ka internetimeedias, kus see jõuab laiema vaatajaskonnani. Tudeng TV’d võib pidada üheks Tallinna Ülikooli tudengite edulooks ja selle loojad väärivad tunnustamist.

Tänukirjad: Helen Mägi, Eva-Maria Vaher, Karmen Aasma, Karl Sprenk, Egon Erik Holger Liinar, Regina Maslova, Kaarle Olavi Varkki, Liis Ivaste, Monika Lell, Triin Heinaste, Helen Loos, Hele-Riin Metsal, Elis Koor, Marianne Jõesaar, Karin Salu, Doris-Marii Kondrat, Liisi Sepp, Taiki-Viia Tungal, Tauri Kirsipuu, Anna Vahter, Jakob Mellov, TLÜ turundus- ja kommunikatsiooniosakond, TLÜ rektoraat, Oaasi juhataja Jonas Kunnberg, Marleen Rootamm, Elina Lait, Anna-Helena Purre, Triin Roos ja Andrus Muuga.

Kõige säravama I klassi I järgu teenetemärgi sai Mailis Ostra, kes alustas oma teed kursusevanemana, kust jõudis üliõpilasnõukokku ning selle juhatuse esimeheks, samal ajal ka volikogu arenduskomisjoni ning üliõpilaskonna juhatusse, milles ta oli tegev seni rekordilised kolm ametiaega. Tema tegevus ulatus ülikoolist välja, tegutsedes eeskujuliku üliõpilasesindajana Eesti Üliõpilaskondade Liidu volikogus ja Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaua üldkogus.

II järgu II klassi teenetemärgid said Kadri Kiigemaa ja Reivo Maasik.

Kadri Kiigema on läbi ja lõhki ülikooli inimene. Tema oli just esimene üliõpilaskonna naisesimees. Kadri töötab ka praegu Tallinna Ülikooli turundusosakonnas ning seisab hea tudengite heaolu eest.

Reivo Maasiku nägu teavad vähemalt Kasvatusteaduste Instituudis peaaegu kõik. Ta on olnud nii KÜNi liige, esimees, volinik kui ka üliõpilaskonna aseesimees. Tema tuli üliõpilaskonnale appi kui seda kõige rohkem vaja oli.

III järgu II klassi teenetemärgi pälvisid Tiiu Ernits, Sirli Lindorg, Inessa Klimanskaja, Raiko Heide ning Kaili Adamson.

Tiiu Ernits pälvis preemia üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil kaitstes 2013. aastal doktoritööd “Muusikaõppekirjandus ja laulmisõpetus saksa õppekeelega koolides Eestis aastatel 1860-1914“.

Sirli Lindorg esindas meie ülikooli SELL mängudel ning võitis seal 50 m ja 100 m ujumises kuldmedali.

Teine SELL mängudel edukalt ülikooli esindanud tudeng sai kuldmedali 50 m liblikujumises ning hõbemedali 200 m kompleksujumises – Inessa Klimanskaja

Raiko Heidet teavad need, kes on käinud mõnel Karikaturniiri üritusel või Raiko korraldatavas Ringtreeningus. Raiko on Tallinna Ülikooli spordivaldkonna üks eestvedajatest ning ta on ka ülikooli mitmetel suurtel võistlusel edukalt esindanud.

Kaili Adamson on samuti panustanud rohkem ja veel ülikoolis spordivaldkonna arengusse. Ta kaasas uusi inimesi ja projekte – nende hulgas ka populaarne “Mäng Mäluga“.

Lisaks said Üliõpilaskonnalt tänukirjad: Riinu Raasuke, Elina Lait, Anna-Maria Uulma, Maarja-Liis Viljak, Andrus Muuga, Joonas Laiapea, Kertu Soodla, Anna Vahter, Jakob Mellow, M. U. E. Kakkori, Taiki-Viia Tungal, Hasan Steinberg, Grete Mai Keert, Marius Zivolupov, Virve Hansar, Mihhail Korb, Elisa Sokk, Vesse Jämsä, Kaur Kukkur, Karl Avasalu, Märt Tammisaar, Evelin Laanest, Vanessa Vorteil, Gerttu Blank, Kelli Vällo, Martin Raudsepp, Martin Riik, Aneth Rosen, Riin Agur, Karmen Aasanurm, Benjamin Klasche , Ingemar Essenson, Monika Koks, Kertu Strazdin, Kristiina Vaikmets, Heleriin Jõesalu, Milvi Mõsovski, Kaido Mägi, Jete-Maria Vürmer, Triin Salin, Mari Vibu ja Adeele Tähemaa

Tulenevalt registripidamise puudulikkusest võib info 2013. aasta laureaatide kohta olla ebakorrektne.

2013. aastal anti välja II klassi “Studiosus assiduus“ (tegutseja-märk) esimene järk Getter Tiirikule. Sama klassi teine järk omistati Dmitri Moskovtsevile ja Maia Esklale.

III klassi “Studiosus magnificus” (suur tudeng) teenetemärgid said Triin Lauri Rahvusvahelisel konkursil European Conference on Educational Research parima teadustöö auhinna eest ning Julia Bežko, kes võitis SELL tudengimängudel judos kuldmedali.

Aastal andis TLÜ Üliõpilaskond II klassi “Studiosus assiduus“ (tegutseja-märk) esimese järgu teenetemärgi Liisa Lumistele ja Maria Jõelale. Sama klassi teise järgu teenetemärgi said Helgi Sammelselg ning Raili Friedemann.

III klassi “Studiosus magnificus” (suur tudeng) teenetemärgid omistati Sander Jürissonile ja Riho Paramanovile Eesti Teaduste Akadeemia teadustööde konkursi võidu eest ning Rain Karlsonile Üliõpilaste MM võitmise eest poksis.

Sügissemester

Andis TLÜ Üliõpilaskond II klassi “Studiosus assiduus“ (tegutseja-märk) esimese järgu teenetemärgi Oliver Tsarskile ja Kaidi Nurmikule. Sama klassi teise järgu laureaadiks osutus Tormis Laanisto.

Oliver on olnud volikogu spiiker, volinik neljas volikogu koosseisus, volikogu majanduskomisjoni esimees ja aseesimees 2008-2011. aastatel. Samuti on ta olnud oma instituudi, ehk siis riigiteaduste instituudi üliõpilasnõukogu Civitas toetajaliige vahemikus 2007-2011. Lisaks on ta ka Tallinna Ülikooli Kaitseliidu rühma asutajaliige ja rühmavanem.

Kaidi on olnud üliõpilaskonna üks võtmetöötajaid aastatel 2007 kuni 2011, üliõpilaskonna peasekretär, kes kujundas ja arendas nende viie aasta jooksul kogu organisatsiooni tundmatuseni. Lisaks on ta olnud eeskujulik tuutor alates 2007. aastast. Ta on oma tööga pannud aluse üliõpilaskonna personalipoliitikale, üliõpilaskonna kantselei sisemisele struktuurile ja kodukorrale.

Tormise panuseks võib pidada esiteks Balti Filmi – ja Meediakooli üliõpilasnõukogu BaFiMe käimatõmbamist, seda 2007. aastal, mil ta valiti selle esimeheks. Tema juhitud BaFiMe ajal lõi ta tiheda läbikäimise Balti Filmi – ja Meediakooli tudengite ja õppejõudude vahel. Tema ajal oli BaFiMe oma aktiivsuse tipus. Ta oli aastaid BaFiMe juhatuses ja aktiivse liikmena tegev kuni 2010. aastani.

III klassi “Studiosus magnificus” (suur tudeng) teenetemärgid omisatati Marko Vainule silmapaistva magstritöö eest teemal “Häiringute peegeldused järvede veebilansis Kurtna järvistu kolme umbjärve näitel“ (juhendajad Jaanus Terasmaa, PhD, Elve Lode, PhD), mida peeti ka Eesti Teaduste Akadeemi teaduspreemi vääriliseks sel aastal. Sama teenetemärk omistati Ragnar Nurgale ning samuti silmapaistva magistritöö eest teemal “Tallinna Tõnismäe-poolne bastionaalvööndi lõik Euroopa kindlus-arhitektuuri taustal“ (juhendaja Erki Russow, PhD), mida tunnustati samuti Eesti Teaduste Akadeemi teaduspreemiaga.

TLÜ Üliõpilaskond andis II klassi esimese järgu teenetemärgi Eero Loonurmile ja Ivar Veskiojale. Sama klassi teise järgu laureaatideks osutusid Kadi Kask ja Ragnar Tammeleht.

III klassi teenetemärk “studiosus magnificus” (suur tudeng) omistati Jelena Glebovale silmapaistva üksiksaavutuste eest, mis on tõstnud Tallinna Ülikooli mainet.

I klassi teenetemärk “Maecenatus studiosorum“ (toetaja-märk) omistati Eimar Veldrele ja Lauri Läänemetsale.

Läänemets on andnud suure panuse üliõpilasdemokraatia edendamisele ning läbipaistva ja avatud esindusorganisatsiooni kujundamisele. Suurimate saavutustena võib välja tuua Tallinna Ülikooli loomises osalemine, üliõpilaskonna struktuuri loomise ja arendamise, “Ühikad korda” kampaania eest vedamine. Ta on ka üks Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaua asutajatest ja selle eestvedajatest.

Veldre tegevus üliõpilasesindajana on väga pikaajaline. Tema suurimaks teeneks võib lugeda üliõpilaskonna struktuurimuudatusi ja tänapäevase õigusloome keskkonna ülesehitamist. Ta on üks üliõpilaskonna sotsiaalvaldkonna ülesehitajatest (tudengisõbralik õppekeskkond, üliõpilaselamud, TLÜ Lastetoa loomine) ja “Ühikad korda” kampaania, mille tulemusena saadi TLÜ ja TTÜ üliõpilaselamute renoveerimiseks 160 miljonit krooni, eestvedajatest.

II klassi teenetemärgi “Studiosus assiduus“ (tegutseja-märk) I järk omistati Siiri Evardile ning II järgu teenetemärgi said Krista Tiit ja Kaitel Poobus.

Evard on esindanud üliõpilasi üliõpilaskonna juhatuses, olnud üliõpilasnõukogude ja üliõpilaskonna juhatuse valimistoimkonna esimees ning panustanud palju üliõpilasnõukogude arengusse üliõpilasnõukogu koordinaatorina.

Tiit on esindanud üliõpilasi üliõpilaskonna juhatuses, tegelenud üliõpilasnõukogude arendamisega ning aitanud suurendada nende ühtsust instituutidega.

Poobus on tõstnud Haapsalu Kolledži tudengite motivatsiooni üliõpilaselust osavõtmisel ning parandanud kolledži ja üliõpilasnõukogu vahelist koostööd.

III klassi teenetemärk “Studiosus magnificus“ (suur tudeng) omistati silmapaistvate üksiksaavutuste eest Gretlyn Palbergile, Taavi Minnikile, Taavi Bekkerile ja Siim Mäele.

Palbergi eestvedamisel valmis 2008. aastal üliõpilaskonda tutvustav film.

Minnik pälvis oma magistritöö eest esimese auhinna Eesti Teaduste Akadeemia Üliõpilaste teadustööde konkursil ja Ajalooarhiivi preemia.

Bekker võitis SELL mängudel judos kuldmedali ning Mäe kreeka-rooma maadluses hõbemedali ja pronksmedali vabamaadluses.

I klassi teenetemärk “maecenatus studiosorum” (toetaja-märk) omistatakse isikule, kes on pikaajaliselt toetanud üliõpilaskonna arengut ja tegevust. I järgu teenetemärgi sai Leif Kalev, kes on ise olnud üliõpilasesindaja ning kes toetab üliõpilasesindajaid tänaseni. Üliõpilaskond andis I klassi II järgu teenetemärgi pikaajalisele üliõpilaskonna toetajale Helsingi Ülikooli üliõpilaskonna endisele peasekretärile Arto Aniloutole.

II klassi teenetemärk “studiosus assiduosus“ (tegutseja-märk). Omistatakse Tallinna Ülikooli üliõpilasele või vilistlasele silmapaistva tegevuse ja üliõpilaskonna arendamise eest. Teenetemärgi komisjon andis II klassi I järgu teenetemärgi Henry Timuskile, kelle teened on sillutanud tee tänasele TLÜle ning Helena Veldrele teenete eest üliõpilaskonna sotsiaalvaldkonnas ning üliõpilaskonna ajaloo jäädvustamise eest piltidesse.

Teenetemärgi komisjon otsustas anda II klassi II järgu teenetemärgid Triin Tõrvale Matemaatika- ja Loodusteaduste üliõpilasnõukogu MooLi asutamise ja Aivar Kuusele tudengiürituste korraldamise eest.

III klassi teenetemärk “studiosus magnificus“ (suur tudeng). Omistatakse Tallinna Ülikooli üliõpilasele silmapaistva üksiksaavutuste eest.

III klassi I järgu teenetemärk omistati Maaris Meierile, kes tuli Hollandis Njmegenis üliõpilaste maailmameistrivõistlustel jalgrattaspordis maailmameistriks ning saavutas hõbemedali maastikukrossis.

III klassi II järgu teenetemärgi said Hannaliisa Uusmaa muusikaliste saavutuste, Triin Lauri Eesti Teaduste Akadeemia Üliõpilaste teadustööde konkursi I esimese koha magistritöö “Positiivne erikohtlemine – põhjendatud või põhjendamatu sekkumine” eest. Sama teenetemärk anti ka üliõpilaste teadustööde riiklikul konkurssil 2008 doktoriõppe üliõpilaste astmes 3 koha omakonkursitöö “Õpilaste vasakukäelisusest tulenevad toimetuleku iseärasused koolis” eest Pilvi Kulale ning Jekaterina Koortile I preemia konkursitöö eest magistriõppe üliõpilaste astmes “Daodejingi tee ja teede hargnemine” eest.

I järgu teenetemärgi sai Ott Lumi, kes on ise olnud üliõpilasesindaja ning kes toetab üliõpilasesindajaid tänaseni. 

II järgu teenetemärgid said: Tarmo Rajaleid, BFM-i endine tudeng ja õppejõud. Mariliis Siirmäe, kes oli Haapsalu Kolledži üliõpilasnõukogu üks loojatest ja arendajatest. 

III järgu teenetemärgid said: Toomas Sääs, kes oli filmi “Ühikad korda” autor. Juta Männisalu, kes oli TLÜ Lastetoa üks loojatest.

I järgu teenetemärgi sai Mati Heidmets, kes oli TLÜ esimene rektor ja üliõpilaskonna toetaja.

II järgu teenetemärgi sai Sven Mäe arendustöö eest.

III järgu teenetemärgid said: Kristel Kotta teaduspreemia eest ja Uve Poom Väitlusklubi Euroopa meister, esindas Tallinna Ülikooli.