Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Otseteed

Tööpakkumised

Kalender

  • All Post
  • Küsitlused
  • Uncategorized
  • Uudised
Teklitseremoonia

22.veebruaril 2024 leidis Tallinna Ülikoolis aset järjekordne teklitseremoonia. Teklitseremoonia on üliõpilaskonna poolt alustatud traditsioon, mille käigus premeeritakse 100 parima õpitulemusega esmakursuslast Tallinna Ülikooli Tekliga.

Esita kandidaat TLÜ üliõpilaskonna teenetemärgile!

Head Tallinna Ülikooli üliõpilased ja vilistlased! Tallinna Ülikooli üliõpilaskond omistab teenetemärgid isikutele, kes on oma tegevusega panustanud Tallinna Ülikooli üliõpilaselu edendamisse või on teiste saavutustega silma paistnud ja meie ülikooli väärtust tõstnud. Kõigil üliõpilastel on õigus teha teenetemärkide komisjonile ettepanek inimeste kohta, kes on autasu ära teeninud. Komisjon omistab teenetemärgid novembris…

Struktuur

Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna struktuur on väga mitmekülgne. Aktiivne üliõpilane leiab kindlasti omale meelepärase üksuse, kust osa võtta, kuhu panustada või kuhu kandideerida.
Vajutades paremal pildil asuvatele üksustele, on võimalik nendega lähemalt tutvuda.

Struktuur
Senat Instituudi nõukogud Üliõpilaskonna volikogu Klubid Tugitudengid Üliõpilasnõukogud Õppekolleegium, atesteerimis-komisjon Üliõpilaskonna juhatus ja kontor Kursusevanemad

Senat

Senat on ülikooli akadeemiline otsustuskogu, mis vastutab ülikooli teadus-, arendus-, loome- ja õppetegevusega seotud oluliste otsuste tegemise eest. Senatis on üheksa üliõpilasesindajat, kellest kolm kuuluvad sinna ametikoha alusel ning ülejäänud esindajad valib volikogu esitatud kandidatuuri alusel augustis.

Instituudi nõukogud

Instituudi nõukogud võtavad vastu akadeemilise üksuse arengukava, akadeemilise üksuse õppekavad ja esitavad need kinnitamiseks senatile, võivad teha senatile ettepanekuid üksuse põhimääruse muutmise kohta, kinnitavad üksuse tegevuskava ja annavad hinnangu üksuse tegevusaruandele, võtavad vastu üksuse eelarveprojekti eelarve. Instituudi nõukogudesse kuuluvad ka üliõpilasesindajad, kes valitakse sinna üliõpilasnõukogude poolt.

Üliõpilaskonna volikogu

Üliõpilaskonna volikogu on üliõpilaskonna kõrgeim otsustusorgan. Volikogu töötab komisjonides, kus valmistatakse ette eelnõusid, et muuta erinevate otsustuskogude dokumente eesmärgiga parandada tudengielu, õppekvaliteeti ja ülikooli arengut. Veel võtab volikogu vastu seisukohti aktuaalsetel teemadel, kinnitab üliõpilaskonna eelarve ja valib üliõpilaskonna juhatuse.

Klubid

Klubid on Tallinna Ülikooli üliõpilaste jaoks mitmekülgse valikuga huvialadele pühendatud üksused, kus saavad kokku tulla tudengid, kellel on ühised huvid ja kirg teatud tegevusalade vastu. Lisaks olemasolevate klubidega liitumisele on võimalik ka ise endale kordamineva teemaga klubile algus panna.

Tugitudengid

Tugitudengid pakuvad üliõpilastele vajalikku toetust ja juhendamist nende ülikoolielu esimestel sammudel. Kogenud tudengite rolli ja juhendamise abil aitavad tugitudengid uutel üliõpilastel kohaneda ülikoolikeskkonnaga, leida õigeid ressursse ning olulisi sotsiaalseid sidemeid. Nende panus loob soodsa õpikeskkonna, kus üliõpilased saavad motiveeritult ja edukalt õpinguid jätkata, toetades sellega ülikooli üldist missiooni ja õppekvaliteeti.

Üliõpilasnõukogud

Üliõpilasnõukogu (ÜN), mis esindab üliõpilasi instituudi suhetes, teeb koostööd erinevate üliõpilaskonna organitega ja teiste üliõpilasnõukogudega. ÜN kaasab üliõpilasi oma tegevustesse ja üliõpilaselu korraldamisse. Lisaks valivad ÜNi liikmed tudengiesindajad oma üksuse atesteerimiskomisjoninõukokku, õppekolleegiumisse.

Õppekolleegium, atesteerimis-komisjon

Õppekolleegium vastutab akadeemilise üksuse süsteemse ja järjepideva õppekavaarenduse eest, mis lähtub teadus- ja loomevaldkonna uuematest arengutest, rahvusvahelisest praktikast ja tööturu vajadustest, õppekava huvigruppide tagasisidest, saadud ettepanekute analüüsist ja kehtivatest õigusaktidest. Õppekolleegiumisse kuuluvad üliõpilasesindajad, kelle valivad üliõpilasnõukogud.

Üliõpilaskonna juhatus ja kontor

Üliõpilaskonna juhatus on üliõpilaskonna kolme- kuni viieliikmeline täidesaatev organ, keda toetab üliõpilaskonna kontor.

Kursusevanemad

Kursusevanem on kursuse kõige tähtsam inimene, kelle kaudu jõuavad tudengite mured, ideed ning ettepanekud üliõpilasnõukogusse ja ülikooli ning tudengiorganisatsioonide info kursuseni.