Tallinna Ülikooli Üliõpilasesindus

Alanud on Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna volikogu kandidaatide poolt hääletamine!

Siit alt leiad oma instituuti esindama kandideerinud tudengid. Hääletada saab ainult ühe kandidaadi poolt, kuid on ka võimalik oma antud hääl hiljem tühistada või anda mõnele teisele kandidaadile hääletusplatvormil.

Peale hääletusperioodi lõppu loeme kõik saadud hääled kokku ning avaldame kandidaatide üldarvestava pingerea.

Tutvu lehekülje lõpus oma instituuti esindavate volinike õiguste ning kohustustega.

Hääletamisega seonduva probleemi korral teavitage TLÜ üliõpilaskonna volikogu spiikrit aadressil spiiker@esindus.ee.

Head valimist!

Mis on volikogu ja mida ta teeb?

Üliõpilaskonna kõrgeimaks esindusorganiks on üliõpilaste poolt valitav 9- kuni 17- liikmeline üliõpilaskonna volikogu, kes valivad ametisse üliõpilaskonna juhatuse, ning juhivad ja kontrollivad nende tööd. Volikogu liige ei saa samal ajal olla spiiker, juhatuse liige, kontori töötaja või üliõpilaskonna allüksuse juhtorgani liige, v.a juhul kui töö on vabatahtlik ja tasustamata.

 

Volikogu liikme õigused, kohustused ja vastutus

 

1) Volikogu liikmel on õigus:

1. esindada oma ringkonna üliõpilaste huve volikogus ja selle komisjonides ning avaldada sellekohaseid arvamusi;

2. algatada volikogu otsuse ja määruse eelnõusid (§ 8 lg 3 p1);

3. esitada arupärimisi § 17 lõikes 1 loetletud ametiisikutele;

4. saada volikogu, spiikri ja juhatuse õigusakte, komisjoni dokumente ja muud teavet, mille avaldamine ei ole seadusega keelatud;

5. saada hüvitist volikogu liikme ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest esitatud dokumentide alusel volikogu kehtestatud määras ja korras;

6. peatada oma volitused (§ 24).

2) Volikogu liige on kohustatud:

1. täitma üliõpilaskonna organite õiguspärastest otsustustest tulenevaid kohustusi;

2. osalema volikogu istungitel ja tutvuma volikogu materjalidega;

3. osalema alalise komisjoni töös;

4. suhtlema oma ringkonna üliõpilaste ja üliõpilasesindajatega;

5. teatama ette volikogu istungilt puudumisest ja esitama hääletusavalduse spiikrile.

 

Volikogu liige on teadlik ja juhindub üliõpilaste õigustest, huvidest ja vajadustest, Eesti Vabariigi ja üliõpilaskonna õigusaktidest ning tunnetab oma tegevuse ja otsuste tähtsust.

 

Lisalugemist:

Üliõpilaskonna põhikiri

Volikogu kodukord